Zmluvy r. 2016

NázovPopisOznačenieDátumCenaPoznámka
Zmluva o výpožičke č. 1/2016 Bezodplatná výpožička zbierkových predmetovZáhorské múzeum v Skalici, Nám. slobody 13, Skalica07.01.2016 zverejnené 18.01.2016
Nájomná zmluva č. 1/2015 Prenájom pozemku - časť parc. č. 6832, k.ú. SobotišteFO22.12.201520,20zverejnené 18.01.2016
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Uzatvorenie budúcej zmluvy o odbornom výkone prevádzky stavby: "Sobotište - splašková kanalizácia, I. etapa"Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská ul. 48, Bratislava25.01.2016 zverejnené 26.01.2016
Darovacia zmluva Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyBezplatné prenechanie osobného vozidla ŠKODA FABIA COMBI29.4.2015 zverejnené 29.01.2016
Darovacia zmluva Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyBezplatné prenechanie špeciálneho motorového vozidla TATRA CAS 32 T81510.11.2015 zverejnené 29.01.2016
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodku Sociálna poisťovňa, pobočka Senica, Hollého 1219Určenie podrobností o poskytovaní údajov z evidencie SHR16.07.2015 zverejnené 08.02.2016
Zmluva o dielo Realizácia Informačného panelu pre meranie rýchlosti vozidielEMPEMONT Slovakia, s.r.o., Bôrik 7/A, Bratislava16.02.20161.950,00zverejnené 09.03.2016
Dohoda o ukončení zmluvy o obstaraní vecí Ukončenie platnosti a účinnosti Zmluvy na obstaranie činností súvisiacich s prípravou a vyhlásením verejného obstarávaniaAE group, s.r.o., Nálepkova 1827/4, Piešťany14.03.2016 zverejnené 14.03.2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Aktivácia SIM karietOrange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava16.3.2016 zverejnené 16.3.2016
Zmluva ZSE0727201503 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - nakladanie s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkovENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava24.03.2016 zverejnené 15.04.2016
Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia 121542996 Pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sieteZápadoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava18.4.2016 zverejnené 18.4.2016
Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia 121542997 Pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyZápadoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 8, Bratislava18.4.2016 zverejnené 18.4.2016
Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia 121542998 Pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyZápadoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava18.4.2016 zverejnené 18.4.2016
Zmluva č. 26028 Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRDobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislava05.04.20163.000,00zverejnené 18.04.2016
Zmluva o zabezpečení poradenstva pri financovaní projektu "Rozšírenie kapacity MŠ Sobotište" Poradenstvo pri vypracovaní projektu "Rozšírenie kapacity MŠ Sobotište" vrátane vypracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok (Výzva IROP-PO2-SC2.2.1.-2016-1)PROFINMET s.r.o., Jégeho 10, Bratislava24.06.2016980,00zverejnené 24.06.2016
Zmluva o dielo Rekonštrukcia chodníkaMgr.Matej Zahumenský, Čáčov č. 383, Senica28.06.201628.975,95zverejnené 29.06.2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP Zmeny a doplnky v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej 22.12.2015, evidovanej pod č. 785/2015-2050-1200Ministerstvo hospodárstva SR22.06.2016 zverejnené 01.07.2016
Zmluva o dielo Vypracovanie projektovej dokumentácie pri príprave stavby "Celková obnova Habánskeho mlyna v Sobotišti"JavaProjekt s.r.o., Sotinská 1373/7, Senica01.07.20164.680,00 €zverejnené 01.07.2016
Nájomná zmluva č. 2/2016 Prenájom časti parc.č. 293/6 - 25,91 m2Radoslav Krček, Sobotište 161, Ladislav Čenteš, Sobotište 3621.07.201643,00zverejnené 26.07.2016
Zmluva o nájme 0100499 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba30.06.2016 zverejnené 12.09.2016
Zmluva o dielo Oprava hospodárskeho objektu ZŠ SobotišteCintula Jozef, Na vŕšku 327/12, Borský Mikuláš14.06.201615640,64zverejnené 12.09.2016
Zmluva o zriadení vecného bremena č. VB/182/2016/BVS Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve umiestnenia, prevádzkovania a údržby NN prípojkyBratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská ul. č. 48, Bratislava 2926.09.2016 zverejnené 11.10.2016
Dohoda o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie obce Sobotište Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie - Zmeny a doplnky č. 1/2016 ÚPN obce Sobotište odborne spôsobilou osobouIng. Ing. arch. Peter Derevenec, reg. č. 24121.07.2016 zverejnené 11.10.2016
Zmluva o nájme 0100500 Prenájom hrobového miestaFO23.08.2016 zverejnené 11.10.2016
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov Spracúvanie osobných údajov IS Stavebný úrad a územné plánovanie, Doprava a komunikácieMesto Senica, Štefánikova 1408/56, Senica29.06.2015 zverejnené 11.10.2016
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov Spracúvanie osobných údajov v mene prevádzkovateľa IS Agenda školstva, SťažnostiMesto Senica, Štefánikova 1408/56, Senica29.06.2015 zverejnené 11.10.2016
Dodatok č. 4 Poskytovanie služieb - výučba nemeckého jazyka v MŠMgr. Zuzana Knapová, Hlboké 928.06.2016 zverejnené 12.10.2016
Zmluva o pripojení č. 121571818 Pripojenie do distribučnej sieteZápadoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava18.07.2016 zverejnené 13.10.2016
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. RR/126/2016 Finančný príspevok na projekt: Sobotišťania varia gulášNadácie ZSE, Čulenova 6, Bratislava16.08.2016600,00zverejnené 13.10.2016
Zmluva o dielo č. 11/2016 Rekonštrukcia miestnej komunikácieN.L. stav s.r.o., Hlboká 1097/7, Lozorno26.09.201630597,86zverejnené 13.10.2016
Kúpna zmluva Predaj pozemku - parc.č. 1549, k.ú. SobotišteJán Slezák, S. Jurkoviča 1204/22, Senica30.08.20162600,00zverejnené 20.10.2016
Zmluva o nájme 0100498 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba30.09.2016 zverejnené 14.11.2016
Zmluva o nájme 0100501 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba14.09.2016 zverejnené 14.11.2016
Zmluva o nájme 0100503 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba03.09.2016 zverejnené 14.11.2016
Zmluva o nájme 0100506 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba16.11.2016 zverejnené 18.11.2016
Zmluva o nájme 00100505 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba01.09.2016 18.11.2016
Zmluva o spolupráci Vzájomná spolupráca pri výstavbe elektroenergetických stavieb a zariadeníZápadoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava25.08.2016 zverejnené 24.11.2016
Zámenná zmluva na pozemok Zámena pozemkovIng. Vladislav Zemko, Dolný Dopašov 30730.08.2016 zverejnené 25.11.2016
Zmluva o nájme 0100507 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba01.12.2016 zverejnené 08.12.2016
Zmluva o nájme 0100508 Prenájom hrobového miestaFyzická osoba23.11.2016 zverejnené 08.12.2016
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve uzavtvorenej 18.4.2005 Zápočet výdavkov do nájmuULART, Lenka Jurkáčková, Sobotište 12409.12.2016 zverejnené 14.12.2016
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke Bezplatná výpožička technického zariadeniaSR - Ministerstvo vnútra, Pribinova 2, Bratisalva12.12.2016 zverejnené 14.14.2016
Zmluva o zriadení vecných bremien, ev. č. oprávneného: 16/1584/121560437-ZoP/VB Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, BratislavaZriadenie vecných bremien - parc. č. 1432/2, k.ú. Sobotište19.12,2016 zverejnené 19.12.2016
Dodatok č 15 k zmluve č. 17/V-KO/2000 Predmetom dodatku je úprava cien za vývoz a zneškodňovanie odpaduTechnické služby Senica, spol. a.s., Železničná 465, Senica08.12.2016 zverejnené 22.12.2016
Zmluva o poskytnutí fin. príspevku neverejnému poskytovateľovi Poskytovanie fin. príspevku za opatrovateľskú službuSlovenský Červený kríž, Územný spolok Senica, Kalinčiakova 1396/45, Senica22.12.2016 zverejnené 22.12.2016
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb RVC Senica, s.r.o.13.6.2016 

Hľadanie

© Marea Production 2004 - 2017, Redakčný systém OBC verzia 1.7.0

Webhosting s garantovanou dostupnosťou zabezpečuje Webportal.sk