Dokumenty, správy, záverečný účet

Názov
Štatút obce Sobotište
Organizačný poriadok Obecného úradu v Sobotišti
Zásady hospodárenia s majetkom obce
Záverečný účet obce za r. 2013
Programový rozpočet obce Sobotište na roky 2013-2015, I. časť
Programový rozpočet obce Sobotište na roky 2013-2015, II. časť
Finančný výkaz za r. 2013 - Základná škola Sobotište
Finančný výkaz za r. 2013 - Obec Sobotište
Konsolidovaná výročná správa za r. 2013 - I. časť
Konsolidovaná výročná správa za r. 2013 - II. časť
Správa audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013
Súvaha - k 31.12.2013
Výkaz ziskov a strát - k 31.12.2013, poznámky
Tabuľky
Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013
Konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky verejnej správy - k 31.12.2013
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát účt. jednotky verejnej správy - k 31.12.2013, poznámky
Tabuľky
Záverečný účet obce Sobotište za rok 2014
Konsolidovaná výročná správa Obce Sobotište za rok 2014 - 1. časť
Konsolidovaná výročná správa Obce Sobotište za rok 2014 - 2. časť
Konsolidovaná výročná správa Obce Sobotište za rok 2014 - 3. časť
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2014
Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2014
Tabuľková časť k Poznámkam individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2014
Správa audítora o oveerení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014
Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2014
Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky Obce Sobotište zostavenej k 31.12.2014
Tabuľková časť k Poznámkam konsolidovanej účtovnej závierky Obce Sobotište k 31.12.2014
Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014
Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou a s konsolidovanou účtovnou závierkou
Záverečný účet obce Sobotište za r. 2015
Konsolidovaná výročná správa Obce Sobotište za r. 2015
Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2015
Správa audítora - 2015
Pracovný poriadok Obce Sobotište
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2016
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2016_
Správa_audítora_KUZ_2016_Sobotište

Hľadanie

© Marea Production 2004 - 2017, Redakčný systém OBC verzia 1.7.0

Webhosting s garantovanou dostupnosťou zabezpečuje Webportal.sk