Všeobecne záväzné nariadenia Obce Sobotište

 

VZN č. 1/2014 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu Obce Sobotište a ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 1/2003, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu sídelného Obce Sobotište
VZN č. 5/2013 o niektorých podmienkach držania psov
VZN č. 1/2011 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Sobotište
1
Názov
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 2/2015 o dani z nehnuteľností na rok 2016
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 3/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sobotište
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Sobotište
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 2/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach obce Sobotište na príležitostný predaj
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 3/2016 - Trhový poriadok na trhových miestach v obci Sobotište
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 4/2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Sobotište
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 5/2016 - o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2017
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 1/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

Hľadanie

© Marea Production 2004 - 2017, Redakčný systém OBC verzia 1.7.0

Webhosting s garantovanou dostupnosťou zabezpečuje Webportal.sk