Správne poplatky

 

Sadzobník správnych poplatkov – účinnosť od 1.10.2012

- výber položiek správnych poplatkov vyberaných obcou -

 

(Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky  č. 145/1995 Z.z.)

položka

výška poplatku

Vyhotovenie výpisu  z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom, s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí

  

5,00

 

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok

1,50

 

Osvedčenie listiny (za každú stranu)

1,50

 

Osvedčenie listiny v českom jazyku (za každú stranu)

3,00

 

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise (za každý podpis)

1,50

 

Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis (odpis)  z registra trestov

1,50

+ 4 € kolok

 

Vydanie rybárskeho lístka

-          týždenný

-          mesačný

-          ročný

-          trojročný

 

1,50

3,00

7,00

17,00

 

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác, ohlásenie vybraných telekomunikačných zariadení

 

10,00

Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmena a doplnenia telekomunikačného zariadenia

 

80,00

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha:

-          do 15 m2  vrátane

-          od 15 m2  do 40 m2  vrátane

-          nad 40 m2

 

 

60,00

200,00

430,00

Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií

80,00

 

Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií

 70,00

 

Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

 30,00

 

Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu

40,00

 

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného predpisu (výrub drevín)

-          fyzická osoba

-          právnická osoba

 

 

10,00

100,00

 

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby

5,00

 

Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie

 6,50

 

Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka

 

1,50

 

Poplatky sa platia v hotovosti do pokladnice obce, poštovým poukazom na účet obce alebo prevodom z účtu v banke.

Hľadanie

© Marea Production 2004 - 2017, Redakčný systém OBC verzia 1.7.0

Webhosting s garantovanou dostupnosťou zabezpečuje Webportal.sk