Prehľad predpisov

 

Prehľad základných právnych predpisov

 

 

 

číslo predpisu

 

názov

 

zákon č. 369/1990 Zb.

 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

 

zákon č. 138/1991 Zb.

 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

 

zákon č.   71/1967 Zb.

 

o správnom konaní (správny poriadok)

 

 

zákon č. 582/2004 Z.z.

 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 

zákon č. 154/1994 Z.z.

 

o matrikách v znení neskorších predpisov

 

 

zákon č. 50/1976 Zb.

 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

 

 

vyhl. č. 31/2003 Z.z.

 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

 

 

zákon č. 543/2002 Z.z.

 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predisov

 

 

zákon č. 364/2004 Z.z.

 

o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

 

 

zákon č. 137/2010 Z.z.

 

o ovzduší

 

 

zákon č. 599/2001 Z.z.

 

o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov

 

 

zákon č. 145/1995 Z.z.

 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

 

zákon č. 448/2008 Z.z.

 

o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

 

 

zákon č. 211/2000 Z.z.

 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode infomácií)

 

Hľadanie

© Marea Production 2004 - 2017, Redakčný systém OBC verzia 1.7.0

Webhosting s garantovanou dostupnosťou zabezpečuje Webportal.sk